ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
   
 
   

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการรวบรวม วิเคราะห์ปัยหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558