ภาษีบำรุงท้องที่
     
ภาษีบำรุงท้องที่ ประกาศเลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2558  ออกไปเป็นระยะเวลา  4  เดือน  รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2558

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558