ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558
   
 
   

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ประจำปี พ.ศ. 2558  (เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน)  วันจันทร์ที่  8  ธันวาคม  2557  ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน  โดยมี  นางรัตนาภรณ์   คชมะเริง  ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2557